Thực hiện công văn số 333/PGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2019, V/v đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và đánh giá xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018-2019